بنده من

بنده من! دو رکعت نماز شفع بخوان ویک رکعت نماز وتر را بخوان .

خدایا خسته ام *برام مشکله نیمه شب بیدار شوم !

بنده من!قبل از خواب این سه رکعت را بخوان.

خدایا !سه رکعت زیاد است !

بنده من!فقط یک رکعت نماز وتر بخوان.

خدایا !امروز خیلی خسته ام *آیا راه دیگه ای نداره؟

بنده من!قبل از خواب وضو بگیر و روبه آسمان کن وبگو یا ......

خدایا! من در رختخواب هستم واگه بلند شوم .خواب از سرم می پره!

بنده من!همان جاکه دراز کشیدی تیمم کن وبگویا الله

خدایا!هواسرد است ونمی توانم دستانم را از زیر پتو بیرون بیاورم !

بنده من!در دلت بگو یا الله *ما نماز شب برایت حساب میکنیم.

بنده اعتنایی نمی کند ومیخوابد!!!!!

ملائکه من !ببینید این قدر ساده گرفتم *اما بنده من خوابیده است . چیزی به اذان صبح نمانده است *اورا بیدار کنید *دلم برایش تنگ شده است *امشب با من حرف نزده است .

خداوندا دو با اورا بیدار کردیم 8 اما باز هم خوابید.

  ملائکه من !در گوشش بگویید پروردگارت منتظر توست .

پروردگارا باز هم بیدار نمی شود*اذان صبح را میگویند*هنگام طلوع آفتاب است .

ای بنده بیدارشو*نماز صبح است قضا میشود خورشید از مشرق سر بر می آورد.

  ملائکه من !آیا حق ندارم که با این بنده ام قهر کنم؟الهی :خوشا آنان که بهتو دل خوشند

/ 0 نظر / 21 بازدید