فال عطسه

             فال عطسه 

 

 

 

@@@

                                 روزها

ساعت

 شنبه

1 شنبه

2  شنبه

3 شتبه       

4  شنبه

5 شنبه

 جمعه

6 -7

یک روز خوب        

کمی صبر کن        

روز بد

یک خبرخوش خوابت را می بیند

نامه دریافت میکنی

عشق به تو

صبر کن

7-8

مواظب کارت باش

روز خوشحالی

مهمانی می آید

به هم می رسید

در موردت کنجکاوه

دیدار غیره منتظره

فامیل میشوید

8-9

مطمئن باش دوستت دارد

دیدار

از دست یک نفر ناراحت می شوی

خواسته هایت برآورده می شود

مغرور باش

-جوابش را بده

زیبایی

/ 0 نظر / 28 بازدید